Sigurimet shoqerore online dating connection club dating


sigurimet shoqerore online dating-59sigurimet shoqerore online dating-29

-Shumica e të rinjve shqiptarë e identifikojnë veten si besimtarë të një feje të caktuar dhe vetëm një e pesta nuk janë të tillë.

Përmbledhje Ky seksion jep së pari një panoramë të nivelit dhe intensitetit të marrëdhënieve të të rinjve shqiptarë ku besimi luan rolin kryesor si thjeshtëzues i eksperiencave të përbashkëta në të njëjtën mënyrë si dhe për më të rriturit.

Ligji parashikon që për këtë kategori të falen gjobat për periudhën nga 1 janari 2011 deri në 31 dhjetor 2016, me kushtin që të paguhet detyrimi i plotë për këtë periudhë.

Pra, e thënë më thjesht e për t’u kuptuar nga qytetarët: nëse të vetëpunësuarit në bujqësi do të paguajnë sigurimet sipas vlerave të viteve 2011-2016, atyre do t’u falen gjobat e kamatëvonesat.

- Vetëm 16% e të rijnve janë përfshirë në aktivitete vullnetare.